Previous Next
 • Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy

  Wynajem
 • Zwied? nasze unikatowe zabytki

  Wynajem
 • Przemierzaj faluj?ce Wzgórza Trzebnickie

  Wynajem
 • Obserwuj bogactwo przyrodnicze Doliny Baryczy

  Wynajem
 • B?d? aktywny na naszych szlakach rowerowych

  Wynajem
 • W?druj po wzgórzach i po?ród stawów

  Wynajem
 • Biegaj na naszych zawodach

  Wynajem
 • Baw sie z nami na Dniach Karpia

  Wynajem
 • Delektuj si? muzyk? podczas Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej

  Wynajem
 • Poznaj nasz? Kultur? Ludow?

  Wynajem
 • Dowiedz si? wi?cej z naszych wydawnictw

  Wynajem
 • Podró?uj po oznakowanych trasach

  Wynajem
 • Zaznaj emocji na sp?ywie Rz?k? Barycz

  Wynajem
 • W?dkuj na przyjaznych ?owiskach komercyjnych

  Wynajem
 • Wystartuj w Szymanowie na podniebn? wycieczk?

  Wynajem
 • Odwied? Marin? w Urazie i z?ap wiatr w ?agle

  Wynajem
 • Zasmakuj naszych produktów lokalnych

  Wynajem

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Biura SGTWTiDB

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy z siedzibą w Żmigrodzie ogłasza z dniem 18.11.2016 konkurs na stanowisko dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy (SGTWTiDB).

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać:

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie kierunkowe np. turystyka i rekreacja, marketing, zarządzanie)

2) obywatelstwo polskie,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

6) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, otwartość, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, kreatywność, odporność na stres, dokładność, zdolności negocjacyjne, myślenie strategiczne, umiejętność zarządzania zespołem pracowników,

7) znajomość zagadnień związanych z konstruowaniem wniosków o pomoc finansową oraz wniosków o płatność i refundację środków finansowych na projekty/operacje współfinansowane z funduszy unijnych, dokonywanie rozliczeń projektów,

8) posiadanie doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a także w organizacji szkoleń, spotkań animacyjnych, warsztatów itp.,

9) bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność współpracy w zespole, zdolność do delegowania zadań, znajomość przepisów prawa pracy, znajomość przepisów bhp,

10) umiejętność przygotowania i sporządzania informacji, sprawozdań, raportów, wizualizacji,

11) praktyczna znajomość pracy biurowej, obsługi urządzeń biurowych, obsługi komputera i programów: MS Office, programów graficznych,

12) gotowość do pracy poza biurem: podróże służbowe (również kilkudniowe), oraz pracy w weekendy

13) posiadanie prawa jazdy kat. B oraz samochodu osobowego

Wymagania dodatkowe:

1) co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

2) znajomość komunikatywna języka angielskiego lub niemieckiego,

3) umiejętność administrowania strony internetowej oraz portali społecznościowych

Warunki zatrudnienia :

- zatrudnienie: umowa o pracę – podjęcie pracy po rozstrzygnięciu konkursu – styczeń 2017 (okres próbny 3 miesiące)

Zakres zadań ogólnych wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie, zarządzanie i administrowanie Biurem Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, dbałość i nadzór nad majątkiem SGTWTiDB,

2) pełnienie funkcji dyrektora biura w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników biura,

3) ścisła współpraca z Prezesem, Zarządem oraz członkami stowarzyszenia, a także organizacjami i instytucjami mającymi cele zbieżne z celami SGTWTiDB

4) stosowanie i przestrzeganie zapisów prawa zawartych w ustawach oraz zapisów statutowych SGTWTiDB, a także zapisów zawartych w wewnętrznych dokumentach organizacyjnych.

Zakres zadań szczegółowych na stanowisku:

• Sporządzanie wniosków o finansowanie zadań wskazanych przez Zarząd SGTWTiDB

• Sporządzanie wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem.

• Monitoring ważnych dla rozwoju SGTWTiDB stron internetowych.

• Sporządzanie rocznych planów pracy.

• Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej SGTWTiDB.

• Współpraca z mediami w celu promocji działań podejmowanych przez SGTWTiDB.

• Kontakty z urzędami i instytucjami z obszaru działania SGTWTiDB.

• Monitoring i prowadzenie strony internetowej SGTWTiDB.

• Udział w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia SGTWTiDB.

• Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura SGTWTiDB oraz zadań zleconych przez Zarząd.

Wymagane dokumenty:

1) CV,

2) list motywacyjny,

3) Koncepcja rozwoju oraz funkcjonowania SGTWTiDB,

4) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),

5) dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku,

8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),

9) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Kandydaci mogą dołączyć nieobowiązkowo również rekomendacje z dotychczasowej pracy oraz realizacji zadań i projektów związanych z funduszami unijnymi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz opatrzone czytelnym podpisem kandydata.

Składanie ofert:

Ofertę należy wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS SGTWTiDB” na adres: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród, w terminie do dnia: 09.12.2016 lub złożyć osobiście w tym samym terminie i miejscu do godz. 15.00. Decyduje data wpływu. Koperty zostaną otworzone komisyjnie w wyznaczonym przez komisję terminie spotkania.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie w dwóch etapach:

- etap I: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną,

- etap II: rozmowa kwalifikacyjna i ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję powołaną przez Zarząd SGTWTiDB.

Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej SGTWTiDB oraz stronach członków gmin SGTWTiDB. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.